Terms of Use – ANASTASIA MIARAY

Terms of Use

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ www.anastasiamiarayth.com เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเรื่องสินค้า และบริการต่างๆ ของร้าน ANASTASIA MIARAY ในประเทศไทย และในการเข้าสู่เวบไซต์ ขอให้ท่านได้ทำ ความเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขตามข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนการเข้าสู่เวบไซต์เพื่อการใช้สินค้า และบริการ จากเรา

ลิขสิทธิ์ข้อมูล เนื้อหา และภาพประกอบ

เนื้อหาในเวบไซต์นี้ รวมถึงภาพกราฟฟิก ตราสินค้า(โลโก้) และไอคอนทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของ ร้านอนาสตาเซีย มิอะเร ภายใต้ลิขสิทธิ์การออกแบบของ Credia Worldwide Corporation และดำเนินการ ประสานงานเผยแพร่เวบไซต์นี้ในประเทศไทยโดย บริษัท เพียส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย จึงไม่อนุญาต ให้นำเนื้อหา ภาพกราฟฟิก และตราสินค้า ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดเพื่อการทำซ้ำ ทำสำเนา รวมทั้งการดัดแปลงใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

ข้อมูลเรื่องสินค้า และการให้บริการ

เนื้อหา รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และบริการต่างๆ ที่แสดงบนเวบไซต์นี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยอาจแจ้ง หรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า